LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN THÁNG 02/2020

Ngày Thứ Trực LĐ Cấp cứu Trực Hệ Nội YHCT  Trực Hệ Ngoại Trực 3 Chuyên khoa Trực Cận lâm sàng Trực GMHS Trực Dược
Nội TH Nội TM Nhi Ngoại Sản TMH RHM- Mắt XN Siêu Âm XQ
BS ĐD Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực chính Trực TT Trực TT Trực TT
1 7 BS Đạt BS Quang K.Anh-Lý  ĐD    Phượng ĐD      P. Hiền BS Cường BS Hội đd Dương  ĐD Giang  BS Đạt Bs Tuấn Thông Bs Thảo Bs Hà BS Hà BS. Linh KTV Thông Trang
ĐD Minh Phương KTV. Thanh
2 CN BS Thuận BS Thành Hà _liên BS          Trần Tuấn ĐD Hoa BS Sinh ĐD Phương BS Thuận đd Dương  BS Đạt Bs Thu Dd Khoa BsHoa Bs Hằng KTV Công BS. Tuyết KTV Thông Ngọc
ĐD       Trang ĐD Dung KTV. Đối
3 2 BS Hà BS Bình Giao-P.Anh BS          Quang ĐD            Ngô Hiền BS Lượng ĐD Minh Phương BS Thuận bs Linh ĐD Tình BS Tạo Bs Liên Hiền BS Hiền Bs Hà KTV  Nhàn BS. Linh KTV Thông Trang
ĐD       Quyết KTV. Thành
4 3 BS Thuận BS Quang Khoa -Lý  ĐD          Hoài  BS          Văn Tuấn  ĐD Xuân BS Cường BS Thuận đd Dương BS Tạo Bs Trình Tuyết Bs Phương Bs Hằng BS Hoa BS. Tuyết KTV Thông Thủy
ĐD Trà ĐD M.Hương KTV. Quang
5 4 BS V.Tuấn BS Thành Hà-Hương BS            Văn Tuấn ĐD Thương BS Lượng ĐD Phương BS Thuận đd Dương ĐD Dung BS Đức Bs Tuấn Năm Đd Nguyệt Bs Hà  Bs Hiền KTV Phi BS. Linh KTV Thông Trinh
ĐD        Thùy KTV. Thanh
6 5 BS Huyền BS Huyền Hiền -Liên BS            Thủy ĐD      P. Hiền BS Sinh ĐD Xuân BS Thuận bs Linh BS Đức Bs Thu Thông Bs Kiên Bs Hăng KTV Thắm BS. Tuyết KTV Thông Thơ
ĐD        Phượng DD Hường KTV. Đối
7 6 BS Tr.Tuấn BS Bình Dung-P.Anh ĐD       Trang  BS          Văn Tuấn BS Lượng ĐD Trà BS Thuận bs Hùng  ĐD Giang  BS Đạt Bs Liên Bs Hà Bs Phương Bs Hà BS. Linh KTV Thông Trinh
ĐD Hoa KTV. Thành
8 7 BS Đạt BS Quang K.Anh-Hương ĐD       Quyết  BS          Văn Tuấn ĐD            Ngô Hiền BS Cường BS Hội đd Dương BS Đạt Bs Trình Hiền Bs Tú BS Hằng KTV Công BS. Tuyết KTV Thông Trang
ĐD Minh Phương  ĐD Dung KTV.  Quang
9 CN BS V.Tuấn BS Thành Hà -Liên BS          Quang ĐD Thương BS Cường ĐD Xuân BS Thuận đd Dương ĐD Hường BS Tạo Bs Tuấn Tuyết Bs Hoa Bs Hà KTV Nhàn BS. Linh KTV Thông Ngọc
ĐD          Hoài KTV. Thanh
10 2 BS Hà BS Bình Giao-P.Anh BS          Thủy ĐD      P. Hiền BS Lượng ĐD Phương BS Thuận bs Linh BS Tạo Bs Thu Năm Bs Hằng Bs Kiên Bs Hoa BS. Tuyết KTV Thông Trang
ĐD           Thùy  ĐD Tình KTV. Đối
11 3 BS Thuận BS Quang Hiền-K.Anh  ĐD          Phượng  BS          Văn Tuấn  ĐD Xuân BS Sinh BS Thuận đd Dương ĐD Giang BS Đức Bs Liên Thông Bs Thảo Bs Hà  Bs Hiền KTV Phi BS. Linh KTV Thông Thủy
ĐD Trà KTV. Thành
12 4 BS V.Tuấn BS Thành Lý-Trang BS Văn Tuấn ĐD Hoa BS Lượng ĐD Minh Phương BS Thuận đd Dương BS Đức Bs Trình Đ d Khoa Bs Hằng  Bs Tú KTV Thắm BS. Tuyết KTV Thông Trinh
ĐD           Trang ĐD Dung KTV. Quang
13 5 BS Huyền BS Huyền Hà-Giao BS           Quang ĐD            Ngô Hiền BS Sinh ĐD Thúy Anh BS Thuận bs Linh  ĐD M.Hương  BS Đạt Bs Tuấn Hiền Bs Hiền Bs Hà Bs Hà BS. Linh KTV Thông Thơ
ĐD           Quyết KTV. Thanh
14 6 BS Tr.Tuấn BS Bình Liên-P.Anh  ĐD          Hoài  BS          Văn Tuấn BS Lượng ĐD Minh Phương BS Thuận bs Hùng BS Đạt Bs Thu Tuyết Đ D Nguyệt Bs HằngBs Hoa KTV Công BS. Tuyết KTV Thông Trinh
ĐD Thương ĐD Hường KTV. Đối
15 7 BS Đạt BS Quang Trang- K.Anh  ĐD          Thùy  BS          Văn Tuấn ĐD      P. Hiền BS Cường BS Hội đd Dương ĐD M.Hương BS Tạo Bs Liên Năm Bs Kiên Bs Hằng KTV Nhàn BS. Linh KTV Thông Trang
ĐD Xuân KTV. Thành
16 CN BS Tr.Tuấn BS Thành Hà-Giao BS           Quang ĐD Hoa BS Cường ĐD Trà BS Thuận đd Dương BS Tạo Bs Trình Thông Bs Hà Bs Thảo Bs Hoa BS. Tuyết KTV Thông Ngọc
ĐD        Phượng ĐD Giang KTV. Quang
17 2 BS Hà BS Bình Lý-P.Anh BS          Thủy ĐD            Ngô Hiền BS Lượng ĐD Xuân BS Thuận bs Linh ĐD Tình BS Đức Bs Tuấn Bs Tú Bs Hằng KTV Phi BS. Linh KTV Thông Trang
ĐD           Trang KTV. Thanh
18 3 BS Thuận BS Quang K.Anh-Hiền  ĐD          Quyết  BS          Văn Tuấn  ĐD Xuân BS Sinh BS Thuận đd Dương BS Đức Bs Thu Hiền Bs Hoa Bs Hà KTV Thắm BS. Tuyết KTV Thông Thủy
ĐD Phương ĐD M.Hương KTV. Đối
19 4 BS V.Tuấn BS Thành Liên -Trang BS Văn Tuấn ĐD Thương BS Lượng ĐD Trà BS Thuận đd Dương ĐD Dung  BS Đạt Bs Liên Tuyết BS Hằng Bs Hiền Bs Hà BS. Linh KTV Thông Trinh
ĐD           Hoài KTV. Thành
20 5 BS Huyền BS Huyền Hương-Giao BS          Quang ĐD      P. Hiền BS Sinh ĐD Xuân BS Thuận bs Linh BS Đạt Bs Trình Năm Bs Thảo Bs Hằng KTV Công BS. Tuyết KTV Thông Thơ
ĐD           Thùy ĐD Hường KTV. Quang
21 6 BS Tr.Tuấn BS Bình Liên-Lý  ĐD         Phượng  BS          Văn Tuấn BS Lượng ĐD Minh Phương BS Thuận bs Hùng ĐD Giang BS Tạo Bs Tuấn Thông Đ d Khoa Bs Hà KTV Nhàn BS. Linh KTV Thông Trinh
ĐD Hoa KTV. Thanh
22 7 BS Đạt BS Quang K.Anh- Hiền  ĐD          Trang  BS          Văn Tuấn ĐD            Ngô Hiền BS Cường BS Hội đd Dương BS Tạo Bs Thu Bs Phương Bs Hằng Bs Hoa BS. Tuyết KTV Thông Trang
ĐD Phương ĐD Hường KTV. Đối
23 CN BS Thuận BS Thành Trang -Hà BSTrần Tuấn ĐD Thương BS Cường ĐD Trà BS Thuận đd Dương ĐD M.Hương BS Đức Bs Liên Hiền Bs Hiền Bs Hà KTV Phi BS. Linh KTV Thông Ngọc
ĐD           Quyết KTV. Thành
24 2 BS Hà BS Bình P.Anh -Lý BS          Thủy ĐD      P. Hiền BS Lượng ĐD Xuân BS Thuận bs Linh BS Đức Bs Trình Tuyết DD Nguyệt Bs HằngBs Tú KTV Thắm BS. Tuyết KTV Thông Trang
ĐD           Hoài ĐD Tình KTV. Quang
25 3 BS Thuận BS Quang K.Anh-Dung  ĐD          Thùy  BS          Văn Tuấn ĐD Hoa BS Sinh BS Thuận đd Dương ĐD M.Hương  BS Đạt Bs Tuấn Năm Bs Kiên  Bs Hà BS Hà BS. Linh KTV Thông Thủy
ĐD Thúy Anh KTV. Thanh
26 4 BS V.Tuấn BS Thành Hà-Liên BS Văn Tuấn ĐD          Ngô Hiền BS Lượng ĐD Phương BS Thuận đd Dương BS Đạt Bs Thu Thông BS Hoa Bs Hằng KTV Công BS. Tuyết KTV Thông Trinh
ĐD        Phượng ĐD Giang KTV. Đối
27 5 BS Huyền BS Huyền Hương-Trang BS          Quang ĐD Thương BS Sinh ĐD Xuân BS Thuận bs Linh ĐD Hường BS Tạo Bs Liên Bs Hằng Bs Kiên KTV Nhàn BS. Linh KTV Thông Thơ
ĐD           Trang KTV. Thành
28 6 BS Tr.Tuấn BS Bình Giao-Hà ĐD       Quyết  BS          Văn Tuấn BS Lượng ĐD Trà BS Thuận bs Hùng BS Tạo Bs Trình Hiền Bs Thảo Bs Hà Bs Hoa BS. Tuyết KTV Thông Trinh
ĐD P. Hiền ĐD Dung KTV. Quang
29 7 BS Đạt BS Quang K.Anh- Khoa  ĐD          Hoài  BS          Văn Tuấn ĐD Hoa BS Cường BS Hội đd Dương ĐD Tình BS Đức Bs Tuấn Tuyết Đd Khoa Bs Hoa Bs Hằng KTV Phi BS. Linh KTV Thông Trang
ĐD Phương KTV. Thanh